Wyłączny dystrybutor marki EPI·NO Delphine i EPI·NO Delphine+ w Polsce.

Regulamin stanowi prawną podstawę funkcjonowania i korzystania z serwisu Epino.com.pl. Właścicielem i administratorem Serwisu Epino.com.pl jest EPINOS Polska, Aleksandra Ptaszkiewicz z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kasztanowa 7/3, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 8992521656, REGON 020916019, adres poczty elektronicznej: info@epino.com.pl, telefon kontaktowy: (+48) 071 336 45 76.

Warunkiem korzystania z serwisu epino.com.pl oraz oferowanych za ich pośrednictwem usług oraz dokonywania zakupów w Sklepie Online jest uprzednie zapoznanie się przez Klienta z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacja w całości.

I. Definicje

Cena – cena Produktu lub wynagrodzenie za świadczenie ssług. Cena danego Produktu znajduje się w opisie każdego z Produktów.
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Sklep Online – sklep internetowy Epino.com.pl prowadzony przez Firmę w Serwisie.
Klient– osoba korzystająca z Serwisu oraz dokonująca z Firmą czynności prawnej takiej jak zakup w Sklepie Online. Klientami mogą być osoby prywatne i przedsiębiorcy.
Produkty – produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Online.
Regulamin – niniejszy regulamin stanowiący ogólne warunki umowy zawieranej pomiędzy Firmą oraz Klientem.
Serwis – serwis pod adresem Epino.com.pl prowadzony przez Firmę.
Firma– EPINOS Polska, Aleksandra Ptaszkiewicz z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kasztanowa 7/3, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 8992521656, REGON 020916019
Urządzenie – Urządzenie przeznaczone do wykonywania ćwiczeń mięśni dna miednicy.
Zamówienie – zamówienie Produktów oferowanych przez Firmę w Serwisie .
Strona – EPINOS Polska lub Klient, w zależności od kontekstu, zwani również łącznie Stronami.
Formularz Zamówienia – Usługa świadczona przez EPINOS za pośrednictwem Sklepu Online w trakcie składania Zamówienia, polegająca na udostępnieniu interaktywnego formularza, umożliwiającego dokonanie wyboru oraz Zamówienie Produktów oraz określenie warunków sprzedaży w tym w szczególności sposobu płatności oraz dostawy. 

II. Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, elementów Serwisu, w szczególności nazwy, elementów graficznych i innych, domeny internetowej Serwisu, stanowią wyłączną własność Firmy i korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Klient zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami.
 3. Klient przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 4. Zabronione są wszelkie czynności, które są sprzeczne z przeznaczeniem Serwisu lub zabronione przez Regulamin lub przepisy prawa, a w szczególności takie, które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub korzystanie z niego. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Firmy ani innych Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.
 5. Firma dokłada wszelkich starań, aby Serwis działał w sposób ciągły. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu niezbędne jest prowadzenie, od czasu do czasu, napraw, konserwacji, przeglądów, ulepszeń, zmian Serwisu lub jego elementów. Firma informuje, że w czasie dokonywania wspomnianych czynności, dostęp do wszystkich lub niektórych funkcjonalności Serwisu może być wyłączony lub ograniczony. Firma będzie informowała Klientów o przerwach technicznych i czasie ich trwania, w wypadku przerw zaplanowanych przez Firmę, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów pod adresem strony internetowej, na której umieszczony jest Serwis.
 6. Firma w celu dokonywania zakupów w Sklepie Online udziela Klientom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, nieograniczonej terytorialnie, udzielonej na czas korzystania z Serwisu Licencji na korzystanie z Serwisu. Powyższa Licencja uprawnia Klientów wyłącznie do a) tymczasowego zwielokrotnienia Serwisu poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej. Klientom nie przysługują jakiekolwiek inne prawa, w tym prawa własności intelektualnej, ponad wyraźnie wskazane w Regulaminie. Zabronione są działania Klienta wykraczające poza zakres Licencji.
 7. Klient może zgłaszać problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu na adres: info@epino.com.pl
 8. Smartfon lub tablet Klienta powinien posiadać zainstalowane oprogramowanie zabezpieczające przed działaniami niepożądanymi ze strony osób trzecich. 

III. Zamówienia

 1. Cena za Urządzenia jest podana w PLN oraz zawiera podatek VAT. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, które określane są odrębnie na etapie składania Zamówienia.
 2. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Wszystkie Produkty są nowe, oryginalnie zapakowane, pokryte folią zabezpieczającą oraz z ważnym pięcioletnim terminem przydatności do użytku (atesty dostępne w zakładce „Certyfikaty”) .
 4. Zamówienie Urządzenia
  Klient składa Zamówienie na Urządzenie w Sklepie Online w Serwisie. Do zamówienia Urządzenia nie jest wymagane posiadanie konta. Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub firma.

4.1. Zamówienie składane jest poprzez uzupełnienie niezbędnych danych w Formularzu Zamówienia (zaznaczonych *), takich jak imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Zamówienia: liczba zakupionych Urządzeń, miejsce i sposób dostawy Urządzeń, sposób płatności, a następnie poprzez potwierdzenie zakupu. W przypadku wprowadzenia niepełnych lub błędnych danych Firma może zwrócić się do Klienta o ich uzupełnienie lub skorygowanie.

4.2. Przyjęcie Zamówienia przez Firma potwierdzane jest poprzez wiadomość e-mail wysłaną na e-mail podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.3. Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Firmę. Realizacja Zamówienia następuje zgodnie z wybranym sposobem płatności – po dokonaniu płatności i jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Firmy bądź otrzymaniu przez Firmę potwierdzenia pozytywnej realizacji płatności. Czas realizacji Zamówienia wynosi 3 Dni Robocze.

4.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści umowy zawieranej między Klientem a Firmą następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu w Serwisie oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.3 powyżej.

4.5. Dostawy zamówionych Produktów realizowane są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, poprzez firmę kurierską współpracującą z Firmą. Aktualny cennik przesyłek kurierskich dostępny jest w trakcie procesu składania Zamówienia na Formularzu Zamówienia.

IV. Płatności

 1. Firma udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Urządzenia dostarczane za pośrednictwem Sklepu Online:

1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy EPINOS POLSKA.:

Bank: BNP Paribas.
Numer rachunku:
Dla wpłat w PLN – PL 15 1750 0012 0000 0000 1122 8941

1.2. W przypadku zakupu Urządzenia możliwa jest płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, wyłącznie przy wyborze sposobu dostawy kurierem InPost.

1.3. Urządzenie może zostać nabyte przez Klienta w systemie ratalnym poprzez Santander Consumer Bank na zasadach określonych w regulaminie Banku i wymagają ich akceptacji.

1.4 Płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, następują na zasadach określonych w regulaminach tych serwisów i wymagają ich akceptacji.

1.5 Do każdego zakupu wystawiana jest faktura VAT.

 1. Termin płatności:

2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem za Urządzenie Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 Dni Roboczych od dnia złożenia Zamówienia. 

2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za Urządzenie gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

V. Odpowiedzialność Firmy

 1. Zasady ogólne

1.1 Firma dąży do utrzymania ciągłości funkcjonowania Serwisu. Odpowiedzialność Firmy za niedostępność Serwisu spowodowaną czynnikami niezależnymi od Firmy o charakterze technicznym lub działaniem lub zaniechaniem osób trzecich jest wyłączona.  W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o powyższym Firmy.

1.2 W przypadku zaistnienia zakłóceń technicznych działania Serwisu skutkujących brakiem dostępności Serwisu, Firma podejmie wszelkie działania mające na celu niezwłoczne usunięcie awarii oraz ewentualnych negatywnych skutków. 

VI. Odstąpienie od lub rozwiązanie Umowy

 1. Umowa z Klientem może być rozwiązana przez Firmę ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w przypadku stwierdzenia przez Firmę:
 • podania nieprawdziwych danych identyfikacyjnych przez Klienta,
 • wprowadzania za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających prawa osób trzecich,
 • podejmowania przez Klienta działań mających na celu zakłócenie pracy systemu informatycznego Serwisu,
 • podejmowania przez Klienta innych działań mogących skutkować powstaniem szkody dla Spółki,
 1. Klient, może w terminie 14 dni od otrzymania Produktu, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i pod warunkiem zwrotu towaru w oryginalnej folii zabezpieczającej, bez widocznych oznak naruszenia folii i próby rozpakowania produktu. Warunek powyższy jest uprawniony ze względu na specyfikę towaru i wynika z zastosowania urządzenia do użytku intymnego.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@epino.com.pl;
 3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Firmie. Klient powinien zwrócić Produkt na adres EPINOS Polska wraz z załączoną do towaru Protokół Reklamacji_Zwrotu i fakturą VAT.
 4. Towary mogą być zwracane za pomocą firmy kurierskiej lub ubezpieczonej przesyłki pocztowej na koszt zwracającego.
 5. W przypadku zwrotu towaru, należność zostanie przesłana na wskazane konto bankowe w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej, spełniającej warunki wymienione w niniejszym regulaminie. Firma dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 6. Jeżeli Firma nie zaproponowała, że odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

VII. Reklamacje

 1. Postanowienia ogólne

Zgłoszenia dotyczące niewykonania lub nienależytego świadczenia Usług przez Firmę należy zgłaszać na adres elektroniczny: info@epino.com.pl. Każde zgłoszenie powinno zawierać dane Klienta takie jak: imię i nazwisko oraz dokładny opis sytuacji będącej podstawą reklamacji jak również ewentualne propozycje co do rozstrzygnięcia sytuacji będącej podstawą reklamacji. Firma udziela odpowiedzi na zgłoszenie w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, a w przypadku otrzymania zgłoszenia niezawierającego informacji wymaganych do jego rozpatrzenia, zwróci się do Klienta o przekazanie dodatkowych informacji oraz rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od otrzymania informacji uzupełniających.

 1. Postanowienia odnoszące się do Klientów

2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Firmy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2.2. Firma jest zobowiązana dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

2.3 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

2.4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@epino.com.pl.

2.5. Produkt mający wady należy wraz z Protokół Reklamacji_Zwrotu należy odesłać na koszt firmy EPINOS Polska pod wskazany adres. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę.

2.6. Wadliwe urządzenie zostanie wymienione na nowe. Jeśli nie będzie to możliwe, wówczas nabywcy zostanie zwrócona równowartość ceny produktu lub zaoferowany zostanie inny, dostępny towar.

2.7. Firma ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

VIII.  Dane osobowe/RODO

 1. Administratorem danych osobowych wprowadzonych przez Klienta w procesie zakładania Konta oraz korzystania z Serwisu jest EPINOS Polska. Firma może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów innemu podmiotowi, na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności firmom transportowym oraz firmom obsługujących płatności internetowe/mobilne w celu realizacji złożonego przez Klienta zamówienia.
 2. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz prawo do ich zmiany.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale brak podania tych danych uniemożliwia składanie Zamówień. Klient zapewnia, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe i kompletne. W przypadku zmiany danych osobowych lub potrzeby ich poprawienia, Klient powinien zwrócić się z taką prośbą o zmianę do Firmy na adres email. 
 4. Dane osobowe pobierane są od Kleintów w sposób bezpośredni podczas korzystania ze sklepu internetowego. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu nie były pobierane od Klientów w sposób uciążliwy a ponadto, żeby Kllienci udostępniali Administratorowi tylko te Dane, które są potrzebne do korzystania w pełni ze wszystkich funkcji Serwisu.
 5. Administrator zbiera Dane w następujących celach:

5.1 kontaktu z Użytkownikami na życzenie użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

5.2 sprzedaży produktów poprzez sklep w Serwisie oraz dostawy zamówionych produktów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

5.3 zapewniania dostępu do Serwisu – w tym celu Administrator wykorzystuje cookies

5.4 kontakt z Użytkowniczką drogą telefoniczną lub mailową w celu wyjaśniania kwestii związanych ze świadczeniem usług przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad Użytkowniczką);

5.5 dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie przez niego roszczeń i obrona jego praw;

 1. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE.
 2. Odbiorcami danych osobowych użytkowników Serwisu mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto, dane osobowe Klintów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, usług kurierskich, usług płatności mobilnych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

IX. Zmiany Regulaminu

 1. Firmie przysługuje uprawnienie do jednostronnej zmiany Regulaminu, w szczególności z uwagi na zmiany przepisów prawa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, Firma poinformuje o tym fakcie Klientów w drodze komunikatu zamieszczonego w Serwisie pod adresem epino.com.pl, na co najmniej 7 dni przed planowanym wejściem zmian w życie. Wiadomość będzie zawierała szczegółową informację co do treści i zakresu wprowadzonej zmiany.
 2. Brak oświadczenia Klienta o braku zgody na wprowadzone zmiany w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji dotyczącej zmiany Regulaminu traktowane jest jako akceptacja znowelizowanej treści Regulaminu.
 3. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy, zawarte przed wejściem w życie znowelizowanej wersji Regulaminu.
 4. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie, Umowa rozwiązuje się wraz z upływem terminu wejścia w życie nowego Regulaminu.
 5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.

X. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 2. Firma nie przenosi na Klienta jakichkolwiek praw innych niż wskazane wprost w Regulaminie, w tym w szczególności nie przenosi na Klienta praw majątkowych i nie udziela licencji, z wyjątkiem tych wskazanych w Regulaminie. Wszelkie oznaczenia identyfikujące Firmę (w szczególności znaki towarowe) mogą być wykorzystywane przez Klienta wyłącznie za uprzednią zgodą Firmy wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Firmy.
 3. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w ramach Serwisu w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.